Leabhraichean an t'Seann Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh; air an tarruing o na ceud chanainibh chum Gaidhlig Albannaich

Dueindeann, Glaschu: Comunn-Bhiobull Duthchail Na h'Alba, 1924. Item #050171

2 vols. in one, as issued (788 [1]; 264p.), original black cloth with gilt spine title Biboul Noimbh, rubricated edges.

Price: $45.00

See all items by